Działki - Radom

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KW RA1R/00130450/3
oraz
 KW RA1R/00078977/0


    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

                         17 sierpnia 2011r. o godz. 14:30

w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu mającego siedzibę przy ul. Grzybowskiej 4/6  w sali nr V, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  
położonej: 26-600 Radom, ul.Warszawska dla której  Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi  wieczyste o numerach:

    1) KW RA1R/00130450/3 obejmującą działkę oznaczoną nr 5/2 o powierzchni 1443 m2 położoną w Radomiu przy ul. Warszawskiej 148
Suma oszacowania nieruchomości oznaczonej KWRA1R/00130450/3 wynosi 220.000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 165.000,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć do dnia licytacji rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 22.000,00zł.

    2) KW RA1R/00078977/0 obejmującą działkę oznaczoną nr 4/2 o powierzchni 2198 m2 położoną w Radomiu przy ul. Warszawskiej 150
Suma oszacowania nieruchomości oznaczonej KW RA1R/00078977/0 wynosi 390.000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  292.500,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć do dnia licytacji rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 39.000,00 zł

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488

    Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radomiu przy ul. Grzybowskiej 4  w sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.